Časopis jugoLink. Pregled postjugoslovenskih istraživanja poziva na saradnju sve zainteresovane za učešće u sledećem broju časopisa. Poziv upućujemo svim autorima i autorkama koji / koje deluju u oblasti društvenih i humanističkih nauka, bez obzira na to da li se njihove aktivnosti odvijaju u nekom institucionalnom okviru ili izvan postojećih naučno-istraživačkih ustanova.
Osnovni uslovi za učešće u časopisu jesu, kao prvo, da su autori i autorke u svojim istraživanjima fokusirani na područje bivše Jugoslavije, odnosno na teme, pojave i probleme karakteristične za ovaj region; i kao drugo, da su prilozi (eseji, naučne studije, tekstovi, recenzije itd.) napisani na nekom od jezika proizašlih iz nekadašnjeg srpskohrvatskog / hrvatskosrpskog, na makedonskom ili slovenačkom jeziku.

Tema trećeg broja: UMETNOST I POLITIKA.

Šta predstavlja postjugoslovenska umetnost? Može li se uopšte i na koji način govoriti o „postjugoslovenskoj“ umetnosti? Pre svega, ako imamo u vidu da je čak i u vreme zajedničke jugoslovenske države „jugoslovenska“ umetnost kao takva bila podređena partikularnim „republičkim“ ili lokalnim umetnostima. Odakle onda danas, nakon raspada Jugoslavije, potreba za (post-)jugoslovenskom sintezom tih umetnosti? Kako se ovi procesi tumačenja umetnosti mogu objasniti u odnosu prema državnom aparatu, a kako u odnosu prema tržištu? Koju funkciju umetnost dobija u određenom istorijskom, političkom ili ekonomskom kontekstu? Koji odnos postoji između konteksta i „neformalne“ umetnosti kao „revolucionarne“ s jedne, ili pak „umetnosti otpora“ s druge strane? Kako se menja umetnost tokom društvenih promena u tokom prve Jugoslavije, zatim u vreme socijalizma, a kako nakon raspada Jugoslavije? Na koji način se pritom menja funkcija umetnosti – npr. od „umetnika-udarnika“ do „umetnika-kognitivnog/kreativnog radnika“? Na koji način se dalje, umetnička kritika na postjugoslovenskom prostoru odnosi prema ovim fenomenima? Uostalom, kako danas izgleda umetnička kritika? I šta danas predstavlja kritičku umetnost? Kakav je odnos između „formalne nacionalne“ i „neformalne“ kulture odnosno umetnosti?
Ovaj izbor različitih pitanja predstavlja polaznu tačku sledećeg broja časopisa. jugoLink poziva autorke i autore da prilože svoje radove koji mogu biti posvećeni kako teorijskim raspravama ponuđenih i drugih sličnih pitanja, tako i analizi konkretne umetničke prakse. Dobrodošli su analitički prilozi koji tematski mogu obuhvatati konkretne filmove i/ili serije (npr. Top lista nadrealista), pozorište (na primeru pojedinačnih predstava), književnost (npr. feministička poezija), muziku (npr. Laibach) ili likovnu umetnost kao i druge oblike umetnosti. Svi prilozi – kako empirijski tako i teorijski – koji tematizuju navedene fenomene biće rado prihvaćeni i uzeti u razmatranje.
Rok za slanje tekstova je 15.10.2012. godine.
Tekstove dostaviti u standardnom formatu (word dokument (*.doc), Times New Roman, veličina 12, prored 1,5), sa standardnim naučnim aparatom, bibliografijom kao i apstraktom na engleskom jeziku.

>>>>> Detaljna uputstva za publikacije <<<<<

Sve tekstove slati na adresu uredništva: jugolink@googlemail.com
Odabrani tekstovi biće publikovani krajem 2012. godine.

_________________________________________________________

Časopis jugoLink. Pregled postjugoslovenskih istraživanja poziva na saradnju sve zainteresovane za učešće u sledećem broju časopisa. Poziv upućujemo svim autorima i autorkama koji / koje deluju u oblasti društvenih i humanističkih nauka, bez obzira na to da li se njihove aktivnosti odvijaju u nekom institucionalnom okviru ili izvan postojećih naučno-istraživačkih ustanova.
Osnovni uslovi za učešće u časopisu jesu, kao prvo, da su autori i autorke u svojim istraživanjima fokusirani na područje bivše Jugoslavije, odnosno na teme, pojave i probleme karakteristične za ovaj region; i kao drugo, da su prilozi (eseji, naučne studije, tekstovi, recenzije itd.) napisani na nekom od jezika proizašlih iz nekadašnjeg srpskohrvatskog / hrvatskosrpskog, na makedonskom ili slovenačkom jeziku.

Tema drugog broja: PROŠLOST I(LI) SADAŠNJOST.

Sledeći broj časopisa posvećen je pitanjima tumačenja kako starije tako i novije prošlosti postjugoslovenskog prostora. Odgovori na ova pitanja mogu obuhvatati različite aspekte. Prilozi se stoga mogu kretati od istraživanja kulture sećanja u širem smislu, preko prikaza aktuelnog razvoja istorijske nauke, pa sve do teorijskih radova o odnosu prema prošlosti.
S obzirom na usku vezu između tumačenja prošlosti i različitih fenomena sadašnjosti, ove, ali i druge povezane teme, predmet su istraživanja različitih naučnih disciplina poput istorije, sociologije, antropologije, politologije, muzeologije ili filozofije.
Svi prilozi – kako empirijski tako i teorijski – koji tematizuju navedene fenomene biće rado prihvaćeni i uzeti u razmatranje.
Rok za slanje tekstova je 01. 04. 2012. godine.
Tekstove dostaviti u standardnom formatu (word dokument (*.doc), Times New Roman, veličina 12, prored 1,5), sa standardnim naučnim aparatom, bibliografijom kao i apstraktom na engleskom jeziku.
Sve tekstove slati na adresu uredništva: jugolink@googlemail.com
Odabrani tekstovi biće publikovani sredinom 2012. godine.

Werbeanzeigen