jugoLink

jugoLink. Pregled postjugoslovenskih istraživanja je časopis za mlade istraživače sa postjugoslovenskog prostora čiji se naučni radovi bave upravo ovim prostorom. Časopis izlazi kao online publikacija i dostupan je besplatno.

Ideja

Više od dvadeset godina nakon raspada Jugoslavije u sferi naučnog istraživanja može se uočiti jedna zaista paradoksalna situacija: istraživački centri koji su do početka devedesetih godina prošlog veka pripadali jednom zajedničkom akademskom prostoru, pokušavaju da se iz novog (nacionalnog) konteksta, u kome deluju, svaki za sebe povežu sa drugim međunarodnim istraživačkim institucijama, a da pritom ne postoji skoro nikakva saradnja između samih tih centara. Iako sporadični i uglavnom individualni kontakti postoje – neki nikada nisu ni bili prekinuti – mesta za uspostavljanje jedne (nove) naučne javnosti na postjugoslovenskom prostoru ima više nego dovoljno. Zajednička naučna javnost pritom je uslovljena ne samo nekadašnjom zajedničkom institucionalnom strukturom ili jezičkom povezanošću. Već površan pogled na teme, teorijske pristupe, odabrane metode, ali i probleme novijih istraživanja, pre svega u oblasti društvenih nauka, u ovoj regiji ukazuje na niz sličnosti. Sve češće se na sad već međunarodnim naučnim skupovima „otrkiva“ u kojoj meri su istraživači u regionu u svom radu zapravo upućeni jedni na druge. Ta neophodnost saradnje odnosi se kako na mogućnosti korišćenja određenih istorijskih arhiva tako i na dostupnost samih rezultata istraživanja. Iako je upravo ovo poslednje svakako olakšano tehnološkim razvojem, pre svega digitalizacijom, pokušaji da se stvori jedan zajednički forum za razmenu informacija u oblasti nauke, i dalje su veoma retki.
Časopis jugoLink.Pregled postjugoslovenskih istraživanja predstavlja pokušaj stvaranja upravo jednog takvog foruma.

Cilj

Cilj je dakle promocija najnovijih naučnih radova pre svega (iako ne isključivo) mlađih istraživača sa područja nekadašnje Jugoslavije. Publikovanjem radova koji potiču iz različitih „naučnih škola“ na ovom prostoru, a koje su već godinama uglavnom odvojene jedne od drugih, pre svega se dobija jedinstven uvid u njihov izbor tema i interesovanja. Osim toga, otvara se mogućnost poređenja istraživačkih rezultata, metoda i teorijskih pristupa.
Tekstovi objavljeni u časopisu namenjeni su dakle postjugoslovenskoj naučnoj javnosti, ali isto tako i istraživačima sa nemačkog govornog područja kao iz šireg međunarodnog konteksta koji su zainteresovani za jugoistočnu Evropu. S obzirom na niz naučnih ustanova čiji je predmet istraživanja upravo ovo područje, časopis ovog profila izlazi u susret potrebi stalnog informisanja o novim studijama iz regiona. Tekstovi publikovani na jezicima proizašlim iz nekadašnjeg srpskohrvatskog / hrvatskosrpskog kao i na makedonskom i slovenačkom jeziku, obuhvataju istraživanja iz oblasti društvenih nauka. Tematski fokus pojedinačnih izdanja biće određen kako aktuelnim razvojem istraživačkog rada u regiji tako i interesovanjem naučne javnosti i uredništva.

Werbeanzeigen